Stadgar för Letälvsgillet

STADGAR FÖR LETÄLVSGILLET

Fastställda vid årsmöte 2007-02-15

 

§1                  ÄNDAMÅL

 

Mom 1.          Letälvsgillets uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om folkdans, folklekar, folkmusik, folkdräkter, slöjd och hembygdskultur, stärka kamratkänslan bland medlemmarna och även skapa förståelse mellan medlemmar tillhörande olika ideella och kulturella organisationer.

 

Mom 2.          Letälvsgillet är anslutet till Svenska Folkdansringen genom Värmlndska Folkdansringen  

Mom 3.          Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Mom 4.          Föreningen har sitt säte i Degerfors.

 

§ 2                 MEDLEMSKAP

 

Mom 1.          Medlemskap kan erhållas av person med intresse för någon av de grenar som nämns i §1, mom 1. Inval sker på förenings- eller årsmöte på förslag från styrelsen.

 

Mom 2.          Styrelsen äger rätt att efter skriftlig varning utesluta medlem som ej respekterar Letälvsgillets stadgar eller på annat sätt skadar dess syften.

 

Mom 3.          Medlemsavgiften bestämmes på föreningens årsmöte. I denna avgift ingår avgifter till Svenska Folkdansringens distrikts- och riksorganisation.

                      Årsavgiften (barn och ungdomar t o m 25 år, vuxna fr o m 26 år) beslutas att gälla fr o m följande kalenderår.

                      Avgiften erlägges senast den 15 februari.

 

Mom 4.          Person som beviljas medlemskap under sista kvartalet erhåller mot erläggande av årsavgiften för året ett medlemskort gällande såväl det löpande kvartalet som följande år.

 

Mom 5.          Medlem som ej erlagt medlemsavgift senast den 1 mars uteslutes automatiskt ur föreningen. Undantag kan beviljas i händelse av sjukdom.                  

 

Mom 6.          Utesluten medlem äger vädjorätt hos års- eller föreningsmöte.

 

 

 

 

 

 

§ 3                 FÖRVALTNING

 

Mom 1.          Årsmötet väljer styrelse som ska leda och ha ansvar för föreningens verksamhet och ekonomi.

                                            Styrelsen består av fem (5) ledamöter samt två (2) ersättare

Styrelseledamöterna väljes vid årsmötet för en tvåårsperiod och består av ordförande, kassör, sekreterare, två (2) ledamöter och 2 ersättare.

Ordförande, sekreterare och en (1) ledamot väljs vid årsmöten som infaller under jämna år, medan kassör och en (1) ledamot väljes på årsmötetn som infaller under udda årtal. Ersättarna väljes på årsmötet för en ettårsperiod.

                      Styrelsen utser vice ordförande samt firmatecknare.

 

Mom 2.          Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna infunnit sig sedan alla blivit kallade i vederbörlig ordning.

 

Mom 3.          Styrelsen bör sammanträda minst en gång per månad utom i juli.

 

Mom 4.          Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligt senast åtta (8) dagar i förväg.

 

§ 4                 MÖTEN

 

Mom 1.          Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande myndighet, skall äga rum senast 15 mars. Skriftlig kallelse med föredragningslista skall skickas ut med post eller e-post minst fjorton (14) dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall följande behandlas:

1.       Mötets öppnande samt fråga om mötets behöriga utlysande

2.       Fastställande av dagordning (anmälan av nya ärenden)

3.       Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare för årsmötet

4.       Föredragning av:            - styrelsens verksamhetsberättelse

- sektionernas verksamhetsberättelser

- resultat- och balansräkning för det   gångna verksamhetsåret

-          revisionsberättelse

 

5.       Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

6.       Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska inlämnas senast 30 dagar före mötet

7.       Fastställande av medlemsavgift

8.       Fastställande av verksamhetsplan

9.       Fastställande av budget

10.   Val av styrelse enligt §3 mom 1, 2 revisorer och övriga funktionärer

11.   Under punkt 2 anmälda ärenden

12.   Avslutning

 

Mom 2.          Utöver årsmötet skall ordinarie föreningsmöte hållas minst en (1) gång per halvår.

                      Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller då minst 10 medlemmar så begär. Kallelsen skall ske skriftligt och personligt minst fjorton (14) dagar före mötet.

 

§ 5                 VAL OCH OMRÖSTNING

 

                      Val och omröstning sker öppet om inte sluten sådan begärs.

                      Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Varje närvarande medlem har en (1) röst. Frånvarande medlem har att nöja sig med närvarandes beslut.

 

§ 6                 EKONOMI 

 

                      Mom 1.          Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

 

Mom 2.          Föreningens ekonomiska planering och förvaltning granskas av två ordinarie revisorer valda vid årsmötet växelvis på 2 år som dessutom väljer en revisorssuppleant på 1 år

 

Mom 3.          Revisorer kallas till styrelse- och föreningsmöten när större ekonomiska beslut skall fattas. Revisorerna skall fortlöpande informeras om den ekonomiska planeringen och förvaltningen via protokoll och andra handlingar.

 

Mom 4.          Årsredovisningen skall vara revisorerna tillhanda senast den 20 januari. I årsredovisningen skall ingå årsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Revisorernas granskaning och deras revisionsberättelse skall vara avslutad och överlämnad till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

Mom 5.          Revisionsberättelse och årsredovisning skall medfölja kallelse till årsmötet.

 

§ 7                 STADGEÄNDRING

 

Förslag till ändring eller tillägg till stadgar kan ges av enskild medlem och skall inlämnas skriftligen till styrelsen. Förslaget skall skickas ut till alla medlemmar senast fjorton (14) dagar före mötet.

Stadgeändring gäller först sedan den antagits med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie möten, varav det ena skall vara årsmöte. Det skall vara minst en månad mellan besluten och besluten skall vara likalydande.

 

§ 8                 ÖVRIGA STADGAR

 

Förutom Letälvsgillets stadgar gäller stadgar för Svenska Folkdansringen och Värmländska Folkdansringen. 

 

 

§ 9                 UPPLÖSNING

 

Vid beslut om föreningens upplösning skall ¾ av de närvarande vara eniga därom på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst en (1) månads mellanrum.

Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en (1) månad före sammanträdets hållande.

Om föreningen upplöses och ej inom två (2) år återupptager sin verksamhet skall tillgångarna tillfalla organisation eller ändamål som föreningens sista mötet beslutar om.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

23.05 | 15:08

Hoppas ni vill börja hos oss i Letälvsgillet. vi börjar höstern 2022 0919 kl 18.00 i IOGT lokalen .Strömtorp

0725875175

...
21.05 | 11:57

Vi startar den 19 september kl 18:00 du kan prova på gratis hela hösten. Jag skulle ha daterat upp hemsidan denna vecka men jag blev sjuk. Du är välkommen.

...
21.05 | 09:10

Hej!
Läste i tidningen att det skulle bli prova-på dans nu till hösten 2022.
När startar ni ?

...
02.02 | 13:45

Tyvärr så ser jag inte din mailadress. Du kan skriva till Olga Karlsson som är dräktansvarig. Hon har mailadress grasmossen@gmail.com

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS